Kwaliteit boeterapporten

  Op 2 december 2016 publiceerde de Inspectie SZW haar Jaarplan 2017 (ISZW Jaarplan 2017). In dit Jaarplan zegt ISZW het maatschappelijk effect van haar optreden centraal te willen stellen omdat het aantal uitgevoerde inspecties volgens ISZW (te) weinig zegt over het bereikte doel van de inspecties.

  Het gaat ISZW dus niet (langer) om de aantallen inspecties, boeterapporten, rechercheonderzoeken en onderzoeksrapporten, maar om het effect van de inzet van de capaciteit. De inzet van de inspecties zal daarom worden gericht op bedrijven met een groot risico op overtreding. Daar kan eigenlijk niemand het mee oneens zijn.

  In het voorwoord bij het Jaarplan zegt Marc Kuijpers (Inspecteur-generaal) iets opmerkelijks:

  De Inspectie heeft niet alleen te maken met verschuivingen op het gebied van onze inzet, maar ook met steeds verdergaande juridisering. Bedrijven tekenen consequent bezwaar en beroep aan tegen boetes en andere inspectiemaatregelen. De eisen die daarbij vanuit juridisch oogpunt worden gesteld aan bewijsvoering en maatwerk bij bestuurlijke boetes kosten ons steeds meer tijd. Ook dit werk gaat ten koste van onze inspectiecapaciteit.

  Hij lijkt daarmee te willen zeggen dat u als ondernemer niet moet zeuren als u een boete krijgt van ISZW en vooral geen gebruik zou moeten maken van de juridische mogelijkheden die u heeft. Hij lijkt zich er impliciet ook over te beklagen dat zijn inspecteurs boeterapporten dienen op te stellen waarin zij de feiten en omstandigheden die tot de constatering van een overtreding hebben geleid, moeten weergeven, omdat er eisen worden gesteld aan de bewijsvoering.

  Dat er eisen worden gesteld aan de bewijsvoering van een vermeende overtreding is natuurlijk niet zo vreemd. Een onderneming dient toch ten minste in de gelegenheid te worden gesteld te kunnen controleren op grond van welke feiten en omstandigheden inspecteurs van ISZW tot de conclusie zijn gekomen dat sprake zou zijn van een overtreding en een rechter (als u toch onverhoopt van uw juridische mogelijkheden gebruik zou willen maken) dient natuurlijk ook te kunnen toetsen of wel echt een overtreding is begaan en welke overtreding dat dan is.

  Het lijkt me dan ook belangrijker dat de Inspecteur-generaal dat de Inspecteur-generaal zijn mensen de mogelijkheden en middelen geeft om goede inspectierapporten op te stellen, niet omdat er steeds vaker bezwaar en beroep wordt aangetekend, maar omdat daarmee invulling wordt gegeven aan een rechtsstatelijke eis.

  Het is mijn ervaring in ieder geval dat er aan de rapporten van ISZW nog wel eens wat mankeert, zodat helemaal niet kan worden vastgesteld of er sprake is van een overtreding.

  Hebt u een boeterapport ontvangen? Neem dan eens rustig de tijd om te controleren of de inhoud daarvan wel de conclusie kan dragen dat een overtreding is begaan. En als dat dan verstandig is, dienen we graag bezwaar voor u in.