Annemarije Schoonbeek levert bijdrage aan NCI-bijeenkomst Update Compliance Trustkantoren

  Verscherpt integriteitstoezicht voor trustkantoren: uitdagingen en kansen

  Op 27 september jl. stonden tijdens de Update Compliance Trustkantoren twee thema’s op de agenda. Een kort verslag van deze leerzame dag kunt u hier terugvinden.

  De voorgestelde Wet toezicht trustkantoren 2018 en de aanscherpingen daarop werden belicht door Michiel van Eersel (Borg Advocaten). André Zoutendijk (Develop Your Controls) en Annemarije Schoonbeek (Libertas Lawyers) bespraken aan de hand van vier actuele integriteitsrisico’s – te weten witwasrisico’s, fiscale risico’s, risico’s op overtreding van sanctiebepalingen en corruptierisico’s – op verdiepende wijze het integriteitstoezicht. Praktische instrumenten voor beheersing daarvan werden daarbij aangereikt.

  Trustkantoren liggen momenteel onder een vergrootglas. Daaraan liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag, zoals de Wtt 2018 en de toegenomen aandacht voor de rol van trustkantoren als poortwachter bij, met name, belastingontwijking. Ook de opstelling van DNB en andere handhavingsinstanties spelen een rol. Trustkantoren kunnen (onbedoeld) betrokken raken bij niet-integer gedrag van cliënten. Dit kan al snel afbreuk doen aan het vertrouwen in trustkantoren. Trustkantoren worden in dat kader aangesproken op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit biedt de nodige uitdagingen, omdat trustkantoren veelal open normen moet naleven.

  Zo dient een trustkantoor te beschikken over een integere (en onder de Wtt 2018 ook beheerste) bedrijfsvoering. Dit houdt in dat zij integriteitsrisico’s beheerst, zijnde “het risico van (1) ontoereikende naleving van hetgeen bij wettelijk voorschrift is bepaald en (2) betrokkenheid van het trustkantoor of haar medewerkers bij handelingen die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad”.

  Een trustkantoor dient aldus te voorkomen betrokken te raken bij maatschappelijk onbetamelijk gedrag, bijvoorbeeld bij agressieve belastingplanning.  Makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, wat maatschappelijk onbetamelijk is, is lang niet altijd even duidelijk en is veranderlijk van aard. Toch kan betrokkenheid hierbij (reputatie)schade opleveren. Tijdens de Update Compliance Trustkantoren kwam naar voren dat dit ook kansen biedt. Trustkantoren kunnen zich onderscheiden door met deze thema’s proactief aan de slag te gaan. Daarmee laten ze zien op een volwassen manier aan open normen een eigen invulling te geven. Dit draagt bij aan de kwaliteit en integriteit van haar dienstverlening. De reputatie van trustkantoren zal niet alleen voor DNB maar ook voor andere stakeholders en klanten van trustkantoren steeds belangrijker worden. Kortom, adequaat integriteitsmanagement is ook in commerciële zin van toegevoegde waarde.

  Deelnemers hebben de sessie als waardevol ervaren, met name omdat praktische tips werden gegeven en er veel casuïstiek werd behandeld. Daarnaast hebben de deelnemers de groepsgrootte als prettig ervaren, omdat door de kleine setting een vertrouwde omgeving en veel interactie ontstond.

  In 2018 zal opnieuw een Update Compliance Trustkantoren worden georganiseerd.